ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ


Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1996թ. վերջին ՀՀ-ում սկսվեց տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը: Դրան աջակցելու նպատակով 1997-1999թթ. քաղաքների կառավարման միջազգային ասոցիացիան (ICMA) Հայաստանում իրականացնում էր ՙՏեղական ֆինանսների կառավարման արդիականացում՚ ծրագիրը, ՀՀ կառավարման դպրոցի հետ համատեղ: Ծրագրի մասնակիցներն Էին համայնքների ղեկավարների տեղակալներ և ֆինանսական ծառայությունների ղեկավարներ: Ծրագրի նպատակն էր մասնակիցներին ուսուցանել տեղական բյուջետավարման հմտություններ, նրանց հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ, ծանոթացնել միջազգային փորձին:
Ծրագիրը ունեցավ մեծ հաջողություն և նրա դասախոսական կազմն ու մասնակիցները գտնելով, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացման ու զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի հասարակական կազմակերպությունների ստեղծումը: 1998թ. սեպտեմբերի 24-ին հրավիրեցինհիմնադիր ժողով և ստեղծեցին ՙՀամայնքների ֆինանսիստների միավորում՚ հասարակական կազմակերպությունը:

ՀՖՄ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՖՄ առաքելությունն է՝ իր մասնագիտական գործունեությամբ նպաստել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ամրապնդմանն ու զարգացմանը՝ վեր հանելով բնագավառում առկա հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները և մասնակցելով, մի կողմից, համայնքների ֆինանսական կառավարման բնագավառի զարգացման քաղաքականությունների, օրենսդրական կարգավարումների և մեթոդաբանական գործիքների մշակմանը, նրանց համապատասխանեցմանը ժամանակակից մեթոդներին ու միջազգային չափանիշներին և, մյուս կողմից, հետամուտ լինելով համայնքների ֆինանսական կառավարման բնագավառում առկա քաղաքականությունների, օրենսդրական պահանջների և հայեցակարգային մոտեցումների կիրառմանը և գործնականում իրագործմանը, համայնքների ֆինանսական ծառայությունների հզորացմանը և ֆինանսական ծառայողների դերի բարձրացմանը:

ՀՖՄ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի «մտքի» առանցքային կենտրոններից է՝ զինված գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներով, տեղեկատվական և հաղորդակցության ժամանակակից համակարգերով, համալրված արհեստավարժ փորձագետներով ու մասնագետներով, և լայն ճանաչում ստացած Հայաստանում և արտերկրում: Կազմակերպությունը մասնագիտական բազմակողմանի քննարկումների ու երկխոսության մի հարթակ է տեղական ինքնակառավարման բնագավառում քաղաքականություն ձևավորող և իրականացնող պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների համար՝ ի նպաստ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ամրապնդման և զարգացման:

ՀՀ, ք. Երևան, Երվանդ Քոչարի 20

011531397

info@cfoa.am

http://cfoa.am


Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման եվ վերապատրաստման կենտրոն հասարակական կազմակերպություն

«Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՏՀԶՎԿ) հիմնադրվել է 2000թ-ին: Դեռևս 1993թ-ից կազմակերպությունը գործել է որպես տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն, իսկ 2001թ-ի փետրվարին գրանցվել է որպես հասարակական կազմակերպություն: Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում: 

ՀԿ-ի անդամները ՀՀ համայնքների ներկայացուցիչներ են, ովքեր ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատելու հարուստ փորձ և մասնակցել են բազմաթիվ համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացմանը:

Կազմակերպության շահառուներն են համայնքային ծառայողները, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների աշխատակիցները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և այլն:

ՏՀԶՎԿ կողմից ստեղծված «Բնակչության ռեգիստր», «Գործավարություն», «Համայնքային գույքի կառավարման համակարգ», «Ավագանի», «Բյուջետավարման համակարգ», «Համայնքի էլ-կառավարման համակարգ» ծրագրային միջոցները ներդրվել են բազմաթիվ համայնքներում և հաջողությամբ կիրառվում են:

Վերջին 6 տարիների ընթացքում կազմակերպությունը մոտ 580 համայնքներում և ՔԿԱԳ 54 տարածքային բաժիններում իրականացրել է  կառավարման տեղեկատվական համակարգերի մշակման և ներդրման, իսկ 10 քաղաքային համայնքներում` քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների ստեղծման աշխատանքներ: Ստեղծված համակարգերը շահագործելու նպատակով կազմակերպությունը ուսուցանել է մոտ 3670 մասնագետների:

ՀՀ. ք. Երևան, Կոմիտաս պող., 51 շ., 2-րդ հարկ

010238021

isintellect@yahoo.com

infosys.am

(+37410) 24-64-71, (+37410) 23-80-21

http://infosys.am


Երևանի մամուլի ակումբ

Հիմնադրվել է 1995 թվականին` դառնալով լրագրողների առաջին մասնագիտական միավորումը հետկոմունիստական Հայաստանում: ԵՄԱ-ն եկամուտ չհետապնդող ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որը միավորում է լրագրողների, հրատարակիչների, ԶԼՄ-ներիղեկավարների և փորձագետների՝ անկախ նրանց կուսակցական պատկանելությունից և քաղաքական հայացքներից:

ԵՄԱ հիմնական նպատակն է՝

աջակցել ազատ, անկախ և որակյալ ԶԼՄ-ների զարգացմանը՝ նպաստելով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և ժողովրդավարական բարեփոխումներին:

ԵՄԱ հիմնական խնդիրներն են՝

 • պաշտպանել լրագրողների խոսքի ազատության իրավունքը և տեղեկատվության մատչելիությունը
 • նպաստել ԶԼՄ-ների օրենսդրական, տնտեսական բազայի կատարելագործմանը
 • աջակցել հայաստանյան և արտասահմանյան ԶԼՄ-ների և լրագրողների միջև կապեր ընդլայնմանը
 • ձգտել լրագրողական մասնագիտական էթիկայի ամրապնդմանը
 • աջակցել լրագրողների մասնագիտական վարպետության աճին՝ սեմինարների, գիտաժողովների, վերապատրաստման և այլ միջոցներով:

ՀՀ, ք.Երևան 0002, Ղազար Փարպեցու փողոց, 9բ

010530067

pressclub@ypc.am

http://www.ypc.am


Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնների «ՀՌԿԿ» ծրագիրը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի մայրաքաղաքներում հիմնադրված` ռեսուրսների և ուսուցման կենտրոնների ցանց է, որի նպատակն է` խթանել հասարակագիտական հետազոտություններն ու հանրային քաղաքականության վերլուծությունը Հարավային Կովկասում:

Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի համագործակցությամբ գործող ծրագիրը կոչված է ապահովելու բարձրորակ հետազոտական ռեսուրսների մատչելիությունը, զարգացնելու հետազոտական կարողությունները և ընդլայնելու հասարակական գիտությունների հետազոտողների և քաղաքական գործիչների միջև երկխոսությունն ու համագործակցությունը:

2003թ-ին, կենտրոնների բացումից հետո, ՀՌԿԿ-ն դարձել է Հարավային Կովկասում հասարակական գիտությունների համայնքի գործունեության կենտրոնական օղակ` հասարակական գիտությունների հետազոտողներին առաջարկելով անհրաժեշտ հիմնարար գրականություն, տվյալներ և մասնագիտական ուսուցում: Կենտրոններն առավել մեծ հնարավորություններ կընձեռեն հետազոտողներին կատարել ինքնատիպ աշխատանք, հետազոտական աշխատանքների հիմքում օգտագործել անցումային շրջանի փաստական տվյալներ և մասնակցել ներքին քաղաքականության հետազոտությամբ զբաղվող համայնքի աշխատանքներին:

Ա.Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մ/շ, 6-րդ հարկ, 602ս

010 574898

crrc@crrc.am

http://www.crrc.am


Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» Ակումբ

Մենք համոզված ենք, որ խոսքի եւ արտահայտման ազատությունը յուրաքանչյուրիս եւ բոլորիս բացարձակ իրավունքն է, եթե անգամ այդ մասին որեւէ խոսք չլիներ ՀՀ Սահմանադրության մեջ:

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» Ակումբի հիմնադրումը նախաձեռնել են լրագրողական եւ հեռուստառադիոարդյունաբերության մեջ որոշակի փորձառություն ունեցող մարդիկ, իրենց անձնական կամավոր, աշխատանքային, դրամական եւ նյութական ներդրումներով:

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը հիմնվել է 1999 թվականին եւ գրանցվել է ՀՀ Արդարադատության նախարարությունում 2000 թվականի փետրվարի 28-ին, հետագայում կանոնադրական փոփոխությունները գրանցելու համար վերագրանցվել է 2003 եւ 2010 թվականներին:

ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից վերագրանցվել է 2010 թվի դեկտեմբերի 16-ին, վկայականի համարը` 03Ա (A)060758, նախարարի հրաման` համար 211.171.01845:

Գործունեության աշխարհագրությունը.

 • 2000-2003` Գյումրի, Շիրակի մարզ
 • 2004-2005` Շիրակի եւ Լոռու մարզեր
 • 2006-2008` Շիրակի, Լոռու եւ Տավուշի մարզեր
 • 2007-2008` Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ, Թուրքիա, Վրաստան
 • 2008-2013` Ամբողջ Հայաստանը

Գործունեության հիմնական ուղղություններ.

 • Խոսքի, մամուլի, տեղեկատվության ազատության պաշտպանություն
 • ԶԼՄ որակի, վարկանիշերի, ընտրությունների, հանրային կառավարման որակի դիտարկումներ եւ հսկողություն
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանություն

Կազմակերպության հիմնական ուղղությունները՝ 2014-2017թթ, ռազմավարական հայեցակարգի համաձայն.

1. Տեղեկատվության ազատության, թափանցիկության այլ գործիքների գործադրմամբ եւ հաշվետվողականության պարտադրմամբ հանրային վերահսկողություն հանրային ռեսուրսների (հանրային տարածքներ, հանքեր, գույք, սեփականություն, ֆինանսներ, բյուջե, վարկեր եւ այլն) նկատմամբ: Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացում հանրային որակյալ վերահսկողության իրականացման համար:

2. Որակյալ, մասնակցային տեղական ինքնակառավարման կառուցում, հանրային սեփականության նկատմամաբ հսկողության, ԶԼՄ-տեղական ակտիվների համագործակցության խթանման, բյուջեի մոնիթորինգի, ՏԻՄ մարմինների, աշխատակիցների եւ տեղական հասարակական կառույցների կրթության եւ կարողությունների զարգացման միջոցով:

3. Նպաստել բանակային բարեփոխումների իրականացմանը, բանակի կյանքի, գնումների թափանցիկության ավելացմամբ, բանակային հացագործությունների հետեւողական բացահայտումների եւ ուսումնասիրությունների, հանրային իրազեկումների արշավների, բանակային կյանքի լուսաբանման վարպետության ուսուցման գործիքներով:

4. Հանրային ԶԼՄ համակարգի ստեղծում, որը կսպասարկի քաղաքացիական հասարակության կարիքները. թերթի, ինտերնետային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության (հեռանկարում` եթերային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության), վեբ կայքերի զարգացում, սեփական եւ գործընկեր հասարակական կառույցների տեղակատվական եւ շահերի պաշտպանության արշավների սպասարկման համար:

Կազմակերպությունում աշխատում են 18 աշխատակից լրիվ դրույքով: (08.08.2013)

Ներկայումս իրականացվող ծրագրերի թիվն է` 5:


Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» Ակումբ հասարակական կազմակերպության կանոնադրական նպատակներն ու խնդիրներն են.

1. Ժուռնալիստների մասնագիտական իրավունքների եւ շահերի պաշտպանություն:
2. Խոսքի, տեղեկատվության, մամուլի, արտահայտման ազատության պաշտպանություն: 
3. Ժուռնալիստիկայի եւ հարակից մասնագիտությունների (օպերատոր, խմբագիր, մոնտաժող, մեկնաբան, հաղորդավար, համակարգչային օպերատոր, թարգմանիչ) գծով հատուկ դասընթացների, փորձի փոխանակման կազմակերպում, իրականացում:
4. Ասուլիսների եւ բանավեճերի կազմակերպում, իրականացում:
5. Ժուռնալիստական եւ ԶԼՄ-ների աշխատանքների մրցույթների կազմակերպում, իրականցում:
6. Տեղի եւ հյուր ժուռնալիստներին տեղեկատվական, տեխնիկական եւ այլ աջակցության իրականացում:
7. Լրատվամիջոցների, հասարակական-քաղաքական, հասարակական կազմակերպությունների, իշխանությունների, նրանց ներկայացուցիչների աշխատանքի որակի, վարկանիշերի, հասարակական տրամադրությունների դիտարկումների, ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների իրականացում:
8. Ժուռնալիստական Բարձրագույն դպրոցի եւ Պատանի ժուռնալիստների ուսումնական բազայի ստեղծում:
9. Ըստ անհրաժեշտության, օրենքով սահմանված կարգով, ստեղծել կազմակերպության նպատակների իրականացմանն ու դրված խնդիրների լուծմանն ուղղված զանգվածային լրատվամիջոցներ, առեւտրային կազմակերպություններ կամ մաս կազմել դրանց:
10. Տեղեկատվական կենտրոնի եւ լրատվական գործակալության ստեղծում: 
11. Վերը բերված նպատակների իրականացմանն ուղղված հրատարակչական գործունեություն:

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդանիշը` տասը մուսաների համաձուլվածքն է, որ եզրափակվում է գրչածայրերով եւ ուղղված է աշխարհի չորս կողմերը:

 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» Ակումբը ստեղծվել է ամենագլխավոր նպատակով` բոլոր կամեցողներին ազատ արտահայտման հնարավորություն տալ: Մեր համոզմամբ՝ ցանկացած մարդ իրավունք ունի իր կամեցած մտքերը հայտնել հանրությանը:

Ով մեկ անգամ գործ է ունեցել «Ասպարեզ» Ակումբի հետ, գիտե, որ ցանկացած մարդ, անկախ քաղաքացիությունից, դավանանքից, ազգությունից, պաշտոնական կամ սոցիալական դիրքից, անկախ ամեն ինչից կարող է այստեղ մամլո ասուլիս հրավիրել եւ խոսել այն ամենի մասին, ինչ կկամենա:

Ակումբի գործունեության 14 տարում այստեղ տեղի է ունեցել մոտ 1100 մամլո ասուլիս, 270 քննարկում-բանավեճ: Այդ միջոցառումների համար ակումբն իր հնարավորությունները տրամադրում է անվճար եւ անհատույց: Չկա մարդ կամ կազմակերպություն, որ ասուլիսի կազմակերպման համար ակումբին դիմած լինի եւ մերժվի:

Ակումբը անցած 14 տարում մոտ 70 անգամ Շիրակում, Լոռիում, Տավուշում  եւ մյուս մարզերում անցկացրել է հանրային կարծիքի զանգվածային հարցումներ եւ հետազոտություններ, որոնցով պարզվել են ԶԼՄ-ների, իշխանությունների, հասարակական գործիչների վարկանիշեր, վարկանիշերի շարժերը, հանրության սպասելիքներն ու դժգոհությունները նրանցից:

Ակումբի հիմնադրման օրվանից ակումբի գլխավոր գրասենյակը գործում է շուրջօրյա:

Անցած 14 տարվա ընթացքում ակումբն իրականացրել է մոտ 60 զանազան ծրագիր, որոնցից 42-ը` դրամաշնորհային օժանդակությամբ:

Տարբեր ժամանակահատվածներում, զանազան ծրագրերի իրականացման ընթացքում ակումբն ունեցել է 6-45 աշխատող եւ մոտ 25 կամավոր:


Ակումբը 2004 թվականին հրատարակել է Գյումրու առաջին ուղեցույց քարտեզը, անգլերեն տարբերակը հրապարակել է 2013 թվականի հունիսին: Արդեն լույս է ընծայվել նաեւ ռուսերեն տարբերակով քարտեզը: 
2004 թվականին գործարկել է իր www.asparez.am կայքը (լուրեր, վերլուծություններ, քաղաքացիական հասարակություն, հետազոտություններ, ծրագրեր եւ այլն)

2009 թվականին գործարկել www.publicdata.am կայքը (համայքներից, մարզպետարաններից, դպրոցներից եւ այլ պետական ու հանրային նշանակության հիմնարկներից հարցումներով ստացվածտեղեկությունների բազա):

2011 թվականին հիմնել է Հայաստանի մարզերի առայժմ միակ օրաթերթը` «Ասպարեզ», այժմ մեծ տպաքանակով տարածվում է ամբողջ Հայաստանում:

Հայաստան-3102, Գյումրի, Պուշկինի 96

031250622

admin@asparez.am

http://asparez.am


Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) տեսլականն է նպաստել նրան, որ Հարավային Կովկասը կայանա որպես խաղաղ, հակամարտություններից զերծ և համագործակցող տարածաշրջան, և աչքի ընկնի քաղաքացիների ներգրավման բարձր մակարդակով, սոցիալապես պատասխանատու ձեռներեցությամբ ու կայուն, պատասխանատու և արդյունավետ հասարակությամբ:

ԵՀՀ առաքելությունն է հզորացնել մարդկանց` սոցիալական արդարության և տնտեսության ասպարեզներում էական փոփոխությունների հասնելու նպատակով, և իրականացնել կոնկրետ ծրագրեր, որոնք կօգնեն մարդկանց բարելավել իրենց համայնքը և կյանքը:

ԵՀՀ–ն անկախ տեղական հիմնադրամ է դարձել 2007 թվականին։ Այն Եվրասիա հիմնադրամի «ժառանգ» կազմակերպությունն է: ԵՀՀ Հայաստանը ծրագրային, կազմակերպական և ֆինանսական առումներով անկախ տեղական հիմնադրամ է, որը ցանցային կապերով կապված է Եվրասիա հիմնադրամի ցանցի հետ և ռազմավարական համագործակցության մեջ է Եվրասիայի մյուս գրասենյակների, հատկապես Վրաստանի և Ադրբեջանի Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամների  հետ։ ԵՀՀ-ն իրականացնում է տարածաշրջանային և խաղարարարական ծրագրեր՝ որպես իր մանդատի կենտրոնական բաղադրիչ։

ԵՀՀ-ն իր գործունեության քսան տարիների ընթացքում կուտակել է ծրագրերի արդյունավետ իրականացման, դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության զգալի փորձ։

ԵՀՀ-ն ձևավորել է գործունեության յուրահատուկ փաթեթ, որը թույլ է տալիս կազմակերպությունը բնորոշել որպես «մտագործող» («think and do tank») կառույց, որը մշակում և իրականացնում է ռազմավարություններ, միավորում է ցանցեր և կոնսորցիումներ, աշխատում է քաղաքացիական հասարակության կարողությունների հզորացման, քաղաքականության հետազոտությունների և շահերի պաշտպանության, այլընտրանքային բովանդակություն ստեղծելու, քննադատական մտածողություն սերմանելու և խաղաղարարական գործընթացների կազմակերպման ուղղություններով։

ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության պող. 1/21, բն. 23,

010251575

info-epf@epfound.am

http://www.epfarmenia.am