ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ


Համայնքների խոշորացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում

2011 թվականին ՀՀ կառավարությունը № 44 արձանագրային ո- րոշմամբ հավանություն տվեց համայնքների խոշորացման և միջհա- մայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգին: Դրանով սկիզբ դրվեց հանրային կառավարման համակարգում լուրջ և ծավա- լուն բարեփոխումներին, վարչատարածքային բաժանման բազմաթիվ հիմնախնդիրների (համայնքների մասնատվածություն, դրանց կարո- ղությունների, ռեսուրսների և զարգացման զգալի տարբերություններ) լուծմանն ուղղված նախաձեռնություններին:

ԵՊՀ Տարեթիվը 2011 թ․

0Օրացույց


Տվյալներ չկան

ԹՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ