announcements


Տեղական ժողովրդավարության դպրոցը գալիս է Գեղարքունիքի մարզ

Շարունակում ենք «Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի (ՏԺԴ)» երկրորդ՝ տարածքային (մարզային) ...

01:19, February 10, 2020

more
Տեղական ժողովրդավարության դպրոցը ընդունում է մասնակցության հայտեր Կոտայքի մարզից

Շարունակում ենք «Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի (ՏԺԴ)» երկրորդ՝ տարածքային (մարզային) ...

06:08, January 13, 2020

more

Calendar


No Data

SURVEYS


No Data

TOP NEWS


No Data

No Data

No Data