Փաստաթղթեր


Պետական կառավարման եվ տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սույն աշխատությունում գնահատվել է պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը, բացահայտվել լուծման ենթակա հիմնախնդիրները, որոնց հաղթահարմամբ կարող է ապահովվել հանրային կառավարման այդ բաղադրիչների հետագա զարգացումը: Մասնավորապես՝ հետազոտության շրջանակներում պարզաբանվել է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման դերը հանրային կառավարման համակարգում, գնահատվել է գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների գործունեության արդյունավետությունը, վերլուծվել են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, լիազորությունների բաշխումը և դրանց համապատասխանությունը ֆինանսական ռեսուրսներին, լուսաբանվել են միջհամայնքային միավորումների և համայնքների վարչական խոշորացման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև դիտարկվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության խոչընդոտները և հնարավորությունները: Նախատեսված է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:

Նյութի հղումը՝ http://media.asue.am


0