ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Մասնակցային բյուջե

  • Ժամանակահատված՝
  • Սպտ, 2019-Նյմ, 2019
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 62 (42 կին, 20 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Սյունիք
  • Համայնքը՝
  • Գորիս
Ծրագրի նպատակը
 • Ներգրավելով Գորիս համայնքի երիտասարդներին, խթանել հանրային քննարկումները, նպաստել ՏԻՄ-երի գործունեության հաշվետվողականության բարձրացմանը` ապահովելով հանրության մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների ընդունման գործընթացում:
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Կազմակերպվել է դասընթաց թիրախային բնակավայրներում, որի հիմնական թեմաներն էին ՏԻՄ գործառույթները, բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը և համայնքային խնդիրների բացահայտմանը: Համայնքի բնակիչների հետ երիտասարդները ունեցել են հանդիպումներ և հարցումների արդյունքում և ընտրել են բնակիչների կարծիքով առավել առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները։ Բացահայտված խնդիրները «ՈՒշահիդի» առցանց գործիքի օգնությամբ քարտեզագրվել են: Մշակվել է խնդիրներն ամփոփող փաստաթուղթ և այն թիրախ բնակավայրերի երիտասարդական խմբերի պատվիրակների մասնակցությամբ քննարկվել է Գորիսում կազմակերպվող ֆորումին, որին հրավիրվել էին ավագանիներ և ՏԻՄ ներկայացուցիչներ։

Ծրագրի արդյունքները
 • Բարձրացել են թիրախ բնակավայրերի երիտասարդների կարողությունները հանրային խնդիրների վերհանման, առաջնահերթության որոշման վերաբերյալ և ձևավորվել են 10-15 հոգանոց 4 ակտիվ խմբեր։ Մշակվել են բնակավայրերում խնդիրների բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթներ և ներկայացվել Գորիս խոշորացված համայնքի ՏԻՄ-ին՝ 2020 թվականի բյուջեում ընդգրկելու համար։ Երիտասարդները համագործակցում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ և ներգրավված են որոշումների ընդունման գործընթացում:

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա