ՀաՄաՏեղ ծրագրի մասին

Հանրային մասնակացություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային ներգրավվածությունը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գործընթացում, քաղաքացիներին տրամադրել վստահելի տեղեկատվություն, հզորացնել քաղաքացիական հասարակությունը՝ արդյունավետ, հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու համար:

Ծրագիրն իրականացվում է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) կողմից՝ Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի (ՏՀԶԿԿ), Երևանի մամուլի ակումբի (ԵՄԱ), Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) և Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ) հետ համատեղ, և ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից:

Կոնսորցիումը համախմբում է գործընկեր ՀԿ-ների փորձագիտական ներուժը, ինչպես նաև տարիների ընթացքում և տարբեր ձևաչափերով կուտակած համագործակցության փորձը:

ՀՖՄն՝ հանդիսանալով տեղական ինքնակառավարման ոլորտում գործող առավել հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, կառաջնորդի ծրագիրը: ՀՖՄ-ն կմշակի տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավմանն ուղղված  ընթացակարգեր, ռազմավարական և օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկներ, կիրականացնի բարեփոխումների դիտարկում և թիրախային համայնքներում կներկայացնի առկա մասնակցային մեխանիզմները:

ՏՀԶՎԿ-ը՝ տարիներ շարունակ ծրագրային ապահովում իրականացնելով ՏԻՄ-երի համար, կշարունակի ծրագրի լրամշակումը և առավել մատչելի կդարձնի ՏԻՄ-երի էլեկտրոնային կառավարման համակարգը:

ԵՄԱ-ը՝ հանդիսանալով առավել հեղինակավոր մեդիա ՀԿ-ներից մեկը, կբարձրացնի տեղական իքնակառավարման բարեփոխումների մասին ավանդական և նոր ԶԼՄ-ների իմացության աստիճանը և կնպաստի լուսաբանման որակի բարելավմանը:

«Ասպարեզ» ակումբը՝ զգալի փորձ ունենալով տեղեկատվության ազատության իրավունքի իրացման գործում, ծրագրային գործողությունները կտեղայնացնի Գյումրիում, ինչպես նաև կաշխատի ՏԻՄ-երի հետ, կծանոթացնի ավագանու անդամներին և ակտիվ քաղաքացիներին մասնակցային մեխանիզմների կիրառության հիմնական սկզբունքներին:

ԵՀՀ-ը՝ համայնքների հետ աշխատանքի էական փորձ ունենալով, կիրականացնի ՀԿ-ների կարողությունների զարգացմանը, հանրային իրազեկմանն և քաղաքացիական ցանցերի ակտիվացմանն ուղղված գործողություններ:

ՀՌԿԿ-ն հանդիսանալով Հայսատանի առաջատար հետազոտական կառույցներից մեկը, կզբաղվի տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ համապարփակ տվյալների հավաքագրմամբ:

Ծրագիրը 

Ծրագրի նպատակներն են՝

ա)
կայունացնել և հզորացնել ՏԻ և ապակենտրոնացման բարեփոխումների իրականացման ընթացքում քաղաքացիների մասնակցությանը և շահերի ներկայացմանն ուղղված  քաղաքացիական հասարակության կարողությունները,
բ) ուժեղացնել քաղաքացիական հասարակության կարողությունները՝ կենտրոնական և տեղական իշխանությունների աշխատանքը և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ընթացքը դիտարկելու նպատակով, 
գ) բարձրացնել քաղաքացիների համար ապակենտրոնացման բարեփոխումների մասին անկախ և վստահելի տեղեկատվության հասանելիության մակարդակը,
դ)բարելավել քաղաքացիական հասարակության գործունեության միջավայրը՝ ապակենտրոնացման բարեփոխումներին մասնակցության համատեքստում:

Ծրագրի առանցքային գործողությունները

 • Բացահայտել ՏԻ և ապակենտրնոացման բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային ընկալումներն ու ակնկալիքները,
 • Հզորացնել ՏԻՄ-երի և տեղական քաղաքացիական հասաակության կարողությունները,
 • Դիտարկել ՏԻ բարեփոխումների իրականացումը կենտրոնական և տեղական մակարդակներում,
 • Իրականացնել ավանդական և նոր ԶԼՄ-ների ուսուցում ՏԻ խնդիրների լուսաբանման վերաբերյալ,
 • Ներկայացնել ՏԻ և ապակենտրոնացման վերաբերյալ ռազմավարական և օրենսդրական բարեփոխումների առաջարկներ
 • Աջակցել տեղական ինքնկառավարմանը մասնակցությանն ուղղված հանրային նախաձեռնություններին:

Ակնկալվող արդյունքները

 • Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները արդյունավետ կերպով ստանում, քննարկում և ներկայացնում են ապակենտրոնացման բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
 • ՔՀԿ-ները ընդգրկում են քաղաքացիներին կենտրոնական և տեղական մակարդակներում թիրախային քաղաքականությունների, հաստատությունների, ծրագրերի և բյուջեների դիտարկման գործընթացում և օգտագործում են համակարգված ու փորձարկված մեթոդներ:
 • ՔՀԿ-ները համագործակցում են կառավարության հետ՝ թիրախային բարեփոխումների դիտարկման գործում:
 • Կոնսորցիումն արտադրում և տարածում է անկախ հետազոտական նյութի վրա հիմնաված բարձրորակ տեղեկատվություն և վերլուծություն:
 • ՔՀԿ-ները և ԶԼՄ-ները տարածում են բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ քաղաքացիների համար մատչելի ձևաչափով:
 • Ավելանում է համայնքային ՔՀԿ-ների թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը համապատասխան օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և հաղորդակցային բարեփոխումների արդյունքում: